Vedtekter

LOV FOR BREVIK MUSIKKORPS

FRA 21.01.1926, SIST ENDRET 13.02.2018

§ 1 – FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Brevik Musikkorps.

 

§ 2 – ORGANISASJON

Brevik Musikkorps stiftet i 1918 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund.

 

§ 3 – FORMÅL

Å samle interesserte om musikkens store betydning og å kunne dyrke god amatørmusikk på et upolitisk grunnlag.

 

§ 4 – MEDLEMSKAP

4.1 Opptak av medlemmer

 1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

 

 1. Styremedlemmer må være medlem av NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 

4.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Musikkorpset plikter å følge NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 

 1. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

 

4.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpset skal innen gitte frister hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.

 

 1. Korpset skal betale kontingent til NMF innen mottatt fakturas forfall. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

 

4.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

4.5 Ordensregler

 1. Et medlem plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag. I tilfelle fravær skal dirigent eller leder varsles, om mulig i god tid på forhånd. Ved mer enn 2 måneders sammenhengende fravær må medlemmet sende skriftlig permisjonssøknad til musikkorpsets styre.

 

 1. Styret eller et medlemsmøte bestemmer når uniform eller korpsmerke skal benyttes.

 

 1. Et medlem plikter å behandle uniform, instrument, noter eller annet han har fått utlånt med omhu, og sørge for betryggende oppbevaring.

 

 1. Uniformens fasong og farge blir bestemt av korpset.

 

 1. Ved korpsets tilstelninger hvor uniform er i bruk skal denne være velpresset og i full orden. Instrumentet skal være pusset.

 

 1. Uniformen skal når et medlem slutter i korpset straks tilbakeleveres sammen med korpsets øvrige eiendeler, alt i renset og god stand.

 

 1. Alle medlemmer som har fått til utlån korpsets eiendeler skal med sin underskrift bekrefte dette.

 

 1. Bruk av korpsets eiendeler i andre korps / musikkaktiviteter, må godkjennes av styret.

 

4.6 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak og/eller kreve erstatning overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet og omdømme.

 

 1. Dersom et medlem er fraværende fra øvelser, konserter og lignende 2 påfølgende ganger eller ikke har deltatt i minst halvparten av korpsets øvelser og konserter uten å melde i fra, kan vedkommende bli suspendert.

 

 1. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

 

 1. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

 

 1. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

4.7 Aktivt medlemskap

 1. Alle som har fylt 16 år kan opptas som medlem i korpset, men det er adgang til å være aspirant fra fylte 15 år. De som i overgangsperioden er tilknyttet både skolekorps og amatørkorps skal regnes som medlem av skolekorpset, betale sin kontingent gjennom dette, og først og fremst holde sine forpliktelser overfor dette i tilfelle av arrangementskollisjoner.

 

 1. Unntakelse fra §4.7, a kan likevel gjøres dersom styret finner dette formålstjenlig.

 

 1. Et medlem som en gang er ekskludert kan ikke opptas som medlem uten etter søknad som forelegges medlemsmøte til avgjørelse. Vedtak må gjøres med minst 2/3 flertall.

 

 1. Som aktiv medlem regnes medlem som spiller eller har annet verv som tilsier at medlemmet skal være på øvelsen på lik linje som spillende medlemmer

 

4.8 Passivt medlemskap

 1. Når et medlem har vært aktiv i minst 5 år og ønsker å slutte som aktiv, kan medlemmet etter søknad som forelegges styret til avgjørelse, stå som passivt medlem av korpset. Passive medlemmer har rett til fortsatt å kunne være med på alle korpsets aktiviteter.

 

 1. Støttemedlem kan hvem som helst bli som er interessert i korpset og ønsker å gi det økonomisk støtte. Slikt medlemskap krever ingen søknad som skal forelegges styret til avgjørelse.

 

 1. Verken passive medlemmer eller støttemedlemmer har stemmerett. De kan heller ikke forlange noen godtgjørelse av korpset.

 

4.9 Æresmedlemskap

 1. Alle medlemmer av Brevik Musikkorps kan fremme forslag til styret om utnevnelse av æresmedlem. En eventuell innstilling fra styret, legges fram på årsmøtet for vedtak.

 

 1. Personen som innstilles må ha ytt en særdeles stor innsats for korpset, gjerne over en lengre tidsperiode. Innsatsen bør være allmenn kjent blant korpsets medlemmer.

 

 1. Personen bør være eller ha vært medlem av Brevik Musikkorps.

 

 1. Æresmedlem inviteres til alle korpsets tilstelninger m.m. Ved utnevnelsen skal æresmedlemmet tildeles æresmedlemsbevis, som gir gratis inngang til alle korpsets egne konserter, årsfester og jubileer.

 

§ 5 – KONTINGENT

Medlemskontingent for aktive og passive medlemmer, samt støttemedlemmer blir å fastsette av korpset på årsmøtet.

Kontingenten for aktivt medlemskap betales pr. halvår og kreves in forskuddsvis i januar og i august. Nye medlemmer slipper å betale kontingent som gjelder for det halvåret de begynner i korpset.

Medlemmer som har permisjon betaler full kontingent.

Æresmedlem betaler ikke kontingent.

 

§ 6 – STYRET

 1. Styret består av 6 medlemmer. Disse er:

– leder

– nestleder

– sekretær

– kasserer

– leder økonomi/markedsføringsutvalg

– leder forvaltningskomite

 

 1. Styret leder korpsets administrasjon og arbeid, søker å planlegge stevner, konserter etc.

 

 1. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør korpsets arbeidsutvalg og utfører den løpende forretningsdrift.

 

 1. Kassereren fører regnskapsbok over korpsets midler og eiendeler og mottar eventuell kontingent.

 

 1. Forvaltningskomiteen består av 4 medlemmer. Materialforvalter 1, materialforvalter 2, noteansvarlig og uniformsansvarlig.

 

 1. Økonomi/markedsføringsutvalg består av 2 medlemmer. Leder og vara

 

§ 7 – FORRETNINGSORDEN

 1. Møter holdes så ofte som leder eller 2 av styrets medlemmer finner det nødvendig, eller når minst

8 medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette til styret.

 

 1. Årsmøtet er Brevik Musikkorps høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes fortrinnsvis i februar og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Regnskapet følger kalenderåret. Det velges 2 protokollunderskrivere.

 

 1. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet.

 

 1. På årsmøtet behandles:
 2. Styrets beretning om korpsets virksomhet siden siste årsmøte.
 3. Revidert regnskap for siste år.
 4. Saker som fremlegges av styret eller som er innkommet i henhold til §7 bokstav c.
 5. Eventuelle lovendringer.
 6. Kontingent for aktive og passive medlemmer samt støttemedlemmer.
 7. Valg av:

– leder

– nestleder

– sekretær

– kasserer

– økonomi/markedsføringsutvalg, 2 medlemmer (leder og vara)

– forvaltningskomite, 4 medlemmer (materialforvalter 1, materialforvalter 2 noteansvarlig og uniformsansvarlig)

– musikkutvalg, 3 medlemmer og en vara
– marsjleder

– 2 revisorer

– visedirigent

– 1 representant med vara til brukerstyret i Brevik kino kulturhus

– 3 medlemmer til neste års valgkomité

Alle verv foreslås av valgkomiteen, med unntak av valgkomiteen som foreslås av årsmøte. Samtlige valgte fungerer 1 år unntatt leder, nestleder, sekretær og kasserer som fungerer i 2 år.

 

 1. De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

 

 1. Må noen av tvingende grunner trekke seg fra et tillitsverv skal dette straks meldes til styret. Grunnen må anføres.

 

 1. Etterfølger velges på nærmeste medlemsmøte.

 

 1. Ekstraordinært årsmøte kan besluttes avholdt av styret eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det og kan da innkalles med minst 3 dagers varsel.

 

§ 8 – STEMMEGIVNING

 1. De av styrets medlemmer som har en fungeringstid på 2 år velges på følgende måte: Leder og kasserer det ene året, sekretær det andre året. Valget foregår i den orden som her er nevnt.

 

 1. Skriftlig votering eller prøvevotering kan kreves ved valg av alle tillitsmenn og andre saker som blir behandlet. Ved alle valg kreves at den valgte får minst halvparten av de avgitte stemmer.

 

 1. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget, dog ikke ved valg.

 

 1. For at korpset skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av de aktive medlemmer være tilstede.

 

 1. Alle korpsets aktive medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Aspiranter i korpset har tale- og forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

 

 1. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av beretning og regnskap.

 

§ 9 – REVISJON OG KONTROLLKOMITÉ

 1. De valgte revisorer skal revidere korpsets regnskap før årsmøtet. De kan når som helst kreve revisjon hvis dette er påkrevet.

 

 1. Enhver mislighet og uoverensstemmelse meldes til styret øyeblikkelig.

 

 1. Kontrollkomiteen skal bestå av de til enhver tid valgte revisorer.

 

 1. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Brevik Musikkorps virksomhet og disposisjoner, og påse at vedtekter og vedtak i besluttende organer blir fulgt. Besluttende organer defineres til Årsmøte, Styremøte og Medlemsmøte.

 

 1. Kontrollkomiteens medlemmer skal ha innsyn i alle vedtak som fattes av besluttende organer.

 

 1. Kontrollkomiteen pålegges å fremlegge rapport til årsmøte der det redegjøres for hvilke forhold som er vurdert i foregående årsmøteperiode. Rapporten skal som minimum inneholde

– forhold avdekket ved revisjon av regnskapet

– vurdering av beslutningsprosessen bak større økonomiske disposisjoner

– vurdering av styret oppfølging av vedtak i besluttende organer

 

§ 10 – DIRIGENT

 1. Som dirigent kan ansettes personer som ikke er medlem av korpset. Han ansettes i tilfelle i leiet stilling. Hans honorar og arbeidsvilkår må forelegges medlemmene til avgjørelse.

 

 1. Dirigent kan også velges blant korpsets egne medlemmer. I tilfelle velges han på det ordinære årsmøtet for ett år av gangen.

 

 1. Visedirigent velges blant korpsets medlemmer på det ordinære årsmøtet for ett år av gangen.

 

 1. Under øvelser og konserter har dirigenten den øverste myndighet og medlemmer plikter å vise han respekt og rette seg etter hans anvisninger.

 

 1. Dirigenten bestemmer korpsets program ved konserter og lignende. Dirigenten – sammen med forvaltningskomite organiserer opplæring av elever til korpset.

 

§ 11 – UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§ 12 – OPPLØSNING

 1. Eventuell oppløsning av korpset kan kun foretas av 2 påhverandrefølgende ordinære årsmøter, og da med minst 2/3 flertall.

 

 1. I tilfelle oppløsning finner sted skal korpsets eiendeler tilfalle en institusjon i Brevik som arbeider for samme formål.

 

 1. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

 

§ 13 – LOVENDRING

Endringer i disse lover kan kun fattes i ordinært årsmøte, og må være vedtatt med minst 2/3 flertall.

I Brevik musikkorps liker vi oss fordi det er gøy å spille.

Korpset har sin tilhørighet i Brevik og har medlemmer fra hele Grenland.

Vi har øvelser hver tirsdag kl. 18:30 – 21:15 i Brevik kulturhus.

Vi har en flott dirigent som er inspirerende og motiverende.

Vi spiller variert musikk som musikkutvalget i samarbeid med dirigenten velger ut, med mål om å gi både musikanter og publikum gode musikalske opplevelser.

 

Vår ambisjon er til enhver tid å gjøre vårt beste og vi trives med både konserter og marsjering.

 

Grunnbesetningen er god, men det er alltid plass til flere i alle instrumentgrupper. Det er spesielt behov for fløyter, klarinetter og saksofoner.

 

Korpset har god økonomi og inntektene kommer hovedsakelig fra kontingent, tilskudd og spilleoppdrag. Vi har lav dugnadsinnsats og satser på å spille inn penger.